Zpracování osobních údajů - obecný souhlas

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ANT - SAT - TV s.r.o., se sídlem tř. Čs. odboje 357, 33003, Chrást, IČ 04653564, DIČ CZ04653564, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 32083, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. jmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Františka Sadílka, e-mailová adresa antsattv@gmail.com, telefonní číslo +420 604 305 144 (kontakt na centrálu, která vás propojí).

 

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti ANT - SAT - TV s.r.o.), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé,
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

b. Registrace a provoz e-shopu

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemcem osobních údajů je pouze společnost ANT - SAT - TV s.r.o.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

c. Nákup zboží prostřednictvím kamenné prodejny

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.


Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé,
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..

Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

d. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR


Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží či služby.

e. Montážní a servisní úkony v místě bydliště zákazníka

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává za účelem poskytnutí servisních služeb v místě bydliště zákazníka následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je nezbytné k poskytnutí servisních služeb v místě bydliště zákazníka.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé.
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..

f. Řešení stížností zákazníků

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.


Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • servisní partneři, dodavatelé, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

g. Uplatňování nároků společnosti ANT - SAT - TV s.r.o.

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává pro účely nároků společnosti ANT - SAT - TV s.r.o. následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností ANT - SAT - TV s.r.o., údaje uvedené v žalobě proti společnosti ANT - SAT - TV s.r.o., údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti ANT - SAT - TV s.r.o.. Oprávněným zájmem společnosti ANT - SAT - TV s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci, externí právní zastoupení a jiní odborní poradci jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti EW uplatňované nároky, nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

h. Plnění zákonných povinností společnosti ANT - SAT - TV s.r.o.

Společnost ANT - SAT - TV s.r.o. zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až h) za účelem plnění zákonných povinností společnosti ANT - SAT - TV s.r.o..
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností ANT - SAT - TV s.r.o. je nezbytné k plnění zákonných povinností společností ANT - SAT - TV s.r.o..

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • daňoví poradci, auditoři, externí účetní, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti ANT - SAT - TV s.r.o.:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c) telefonicky na výše uvedeném čísle.

4. Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

20
Říjen
2019

Vyjádření jednatele společnosti

Přidáno: 20. 10. 2019 23:04:00 Počet shlédnutí: 1553

Pokračujeme dál... Montáže antén, satelitů, STA, přechod DVB-T2

Čtěte více... Komentáře: 0

05
Červen
2019

Prodej zrušen

Přidáno: 5. 6. 2019 11:22:16 Počet shlédnutí: 1315

Od 1.6.2019 pro aktivaci balíčků Skylink nebo reklamace volejte 604 305 144.

Čtěte více... Komentáře: 0

05
Červen
2019

PRODEJNA ZRUŠENA

Přidáno: 5. 6. 2019 11:16:29 Počet shlédnutí: 1379

Od 1.6.2019 PRODEJ ZRUŠEN.

Čtěte více... Komentáře: 0

22
Leden
2019

ZMĚNA CENÍKU SLUŽEB SKYLINK OD 1.3.2019

Přidáno: 22. 1. 2019 13:01:00 Počet shlédnutí: 1637

1. 3. 2019 vstupuje v platnost nový Ceník služeb Skylink. Změny se týkají pouze jednorázové úhrady Servisního poplatku v ČR a výše předplatného programového balíčku Smart.

Čtěte více... Komentáře: 0

29
Březen
2018

POZOR ! ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ PROGRAMŮ ČT PRO POZEMNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

Přidáno: 29. 3. 2018 11:41:17 Počet shlédnutí: 2213

POZOR ! ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ PROGRAMŮ ČT PRO POZEMNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍJEM Využijte našich skvělých cen na DVB-T2 set-top-boxy

Čtěte více... Komentáře: 0

21
Březen
2018

ELEKTROMONTÁŽE A HROMOSVODY VČETNĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

Přidáno: 21. 3. 2018 11:30:43 Počet shlédnutí: 1690

ELEKTROMONTÁŽE A HROMOSVODY VČETNĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

Čtěte více... Komentáře: 0

24
Leden
2018

ZMĚNA CENÍKU SLUŽEB SKYLINK OD 1.3.2018

Přidáno: 24. 1. 2018 16:27:59 Počet shlédnutí: 3488

Provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink, společnost M7 Group informuje o změnách ve struktuře a ceně placených programových balíčků.

Čtěte více... Komentáře: 0

08
Březen
2017

Konec vysílání programů Markíza, Dajto, Doma

Přidáno: 8. 3. 2017 09:21:40 Počet shlédnutí: 3723

Programy televizní skupiny Markíza od 1.3.2017 končí v nabídkách operátorů v ČR.

Čtěte více... Komentáře: 0

27
Leden
2017

Spuštění nového webu s e-shopem!

Přidáno: 27. 1. 2017 14:16:35 Počet shlédnutí: 2109

Spuštění nového webu s e-shopem! Právě jsme spustili nové webové stránky i s e-shopem! Doufáme, že se Vám budou líbit.

Čtěte více...

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení